Regulamin i polityka prywatności

 

Regulamin serwisu Barometr Zaangażowania z dnia 23.01.2014

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – dokument normujący prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorców.
 2. Usługodawca – właściciel serwisu Barometr Zaangażowania.
 3. Usługobiorca – podmiot, który po rejestracji ma dostęp do usług płatnych oraz nieodpłatnych Serwisu. Usługobiorcą nie może być konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 4. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem http://barometrzaangazowania.com.
 5. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Usługobiorców, którzy dokonali subskrypcji w polu Newsarea - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu Barometr Zaangażowania jest spółka BENTEN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-867), przy al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000109493, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5932258219 oraz numerze REGON: 192089399.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , formularza kontaktowego umieszczonego na stronie http://barometrzaangazowania.com/o-nas/kontakt, telefonu: 22 207 22 84.

 3. Usługi oferowane przez Usługodawcę są przeznaczone wyłącznie dla pracodawców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 4. W związku z realizacją Usług nie przetwarza się danych osobowych osób trzecich, z wyjątkiem danych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, w zakresie określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisach prawa.

 5. Usługobiorca dokonując rejestracji i przystępując do korzystania z usług oświadcza, że:
  1. podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do dokonania zamówienia,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 7. Umowy o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim. Treść umów jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Treść zawartej umowy jest udostępniana Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

§ 3 Przedmiot i zakres Usług

 1. Usługobiorca dzięki darmowej rejestracji:
  1. może skorzystać ze szkoleń e-learningowych oferowanych przez Usługodawcę,
  2. zyskuje dostęp do bazy publikacji,
  3. zyskuje dostęp do katalogu płatnych usług.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest:
  1. odpłatne, czasowe udostępnienie platformy wraz z metodologią umożliwiającej przeprowadzenie badania zaangażowania pracowników zgodnie z zakresem określonym w zamówieniu, w wyniku którego Usługobiorca otrzymuje Raport z badania zaangażowania w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia badania.
  2. świadczenie usług o charakterze doradczo-szkoleniowym.
 3. Po dokonaniu płatności Usługobiorca zyskuje prawo do przeprowadzenia badania zaangażowania z użyciem platformy zarządzania badaniem. Badanie przeprowadzane jest w formie ankiety internetowej za pośrednictwem serwisu.
 4.  Usługobiorca definiuje opiekuna, który konfiguruje badanie:
  1. określa harmonogram: wskazuje daty początku i końca badania, daty 4 przypomnień. Badanie może zostać rozpoczęte w okresie od 3 do 60 dni od dokonania płatności. Badanie może trwać od 14 do 21 dni.
  2. określa grupę respondentów,
  3. przeprowadzenie badania wymaga podania danych w zależności od zakresu badania.
 5. Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie zaangażowania z wykorzystaniem anonimowej ankiety internetowej oraz sporządzić Raport z badania zaangażowania zgodnie z zakresem określonym w zamówieniu. Wszelkie analizy są dokonywane na poziomie grup a informacje zawarte w Raporcie nie pozwalają na identyfikację poszczególnych respondentów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ilość respondentów biorących udział w badaniu i ma prawo odmówić sporządzenia raportu lub świadczenia usług w przypadku niepodania przez Usługobiorcę danych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zbyt małej liczby respondentów, uniemożliwiającej przeprowadzenie badania. 
 7. Usługobiorca ma prawo zapisać się na listę odbiorców Newslettera, który będzie wysyłany na wskazany adres e-mail. Newsletter może zawierać informacje handlowe dotyczące Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.

§ 4 Warunki świadczenia usług i odpowiedzialność

 1. Zarejestrowanie się w Serwisie możliwe jest wyłącznie z użyciem adresu e-mail posiadającego domenę  Usługobiorcy. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wyrazić zgodę na rejestrację użytkownika posiadającego inną domenę adresu e-mail. Osoba dokonująca rejestracji konta jest uprawniona do reprezentacji Usługobiorcy. 
 2. Usługi zdefiniowane jako nieodpłatne dostępne są po zarejestrowaniu się w Serwisie.
 3. Usługi odpłatne dostępne są po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności zgodnie z instrukcjami dostępnymi w procesie zakupu.
 4. Po dokonaniu pierwszego zamówienia niemożliwe jest zmienienie adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia i rejestracji.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, w którym Zamawiający wykorzystał kupon rabatowy nastąpi dopiero po zaakceptowaniu kuponu rabatowego przez operatora serwisu Barometr Zaangażowania. Operator serwisu Barometr Zaangażowania może odmówić akceptacji kuponu rabatowego bez podawania przyczyny. W takim wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane a operator zwróci zamawiającemu dokonaną płatność w ciągu 21 dni.
 6. Dokonując zamówienia badania lub innych usług Usługobiorca definiuje badaną organizację, po dokonaniu zamówienia nie można zmienić badanej organizacji.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy:
   1. podłączenie do Internetu,
   2. zaleca się korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki, wymagania minimalne to: Firefox 3.6+, MS IE 7+, Opera 10+, Google Chrome, Safari 3.0+; włączona obsługa SSL, Javascript, Cookies,
   3. do rejestracji wymagane jest aktywne konto email.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługobiorca odpowiada za jakość danych wprowadzonych do systemu, które są niezbędne do zakupu usług, przeprowadzenia badania, dokonania zamówionych analiz i sporządzenia Raportu oraz wszelkich innych danych wymaganych w procesie świadczenia usług. W przypadku wprowadzenia błędnych lub nieuprawnionych informacji przez Usługobiorcę, odpowiedzialność za skutki oraz utracone korzyści spoczywa na Usługobiorcy.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń funkcjonowania Serwisu, jeśli są one spowodowane naprawą, konserwacją lub zmianą sprzętu lub oprogramowania. Usługodawca będzie dążył do jak najszybszego naprawienia usterek.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług oraz świadczenia usług. Usługodawca będzie dążył do świadczenia usług w możliwie jak najszybszym terminie.
 12. Usługodawca ponosi w stosunku do Usługobiorcy odpowiedzialność odszkodowawczą ograniczoną do kwoty wartości zakupionej usługi.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone w wyniku przeprowadzenia badania z użyciem platformy ani w związku ze świadczeniem pozostałych usług.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w Raporcie, lub w wyniku innych analiz dokonywanych podczas świadczenia pozostałych usług.  Ryzyko działań podejmowanych w celu wdrożenia proponowanych projektów zmian spoczywa w całości na Usługobiorcy.
 15. Dokonując zakupu w serwisie, Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie nazwy instytucji (firmy lub innej organizacji) oraz jej oznaczenia graficznego (logo) w serwisie, w miejscu w którym Usługodawca wymienia dotychczasowych Klientów, oraz w prezentacji handlowej. Inne wykorzystanie tych elementów wymaga zgody Usługobiorcy.
 16. Usługodawca posiada pełne prawo do badań przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz ich wyników (w szczególności Raport), które posłużą rozwojowi metodologii. Prawo to jest niewyłączne i przysługuje również poszczególnym Usługobiorcom w zakresie ograniczonym do organizacji, na rzecz której zamówiono badanie.
 17. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo autorskie do metodologii i narzędzi wykorzystywanych w procesie badania zaangażowania oraz świadczonych usług.

§ 5 Polityka Prywatności i Polityka cookies

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych oraz dostęp do niektórych usług przez Usługobiorcę wymaga rejestracji na stronie oraz podania danych Usługobiorcy: imienia i nazwiska osoby reprezentującej Usługobiorcę, służbowego adresu e-mail, hasła, nazwy firmy, adresu siedziby, rozmiaru, branży, numeru telefonu i faksu firmowego, numeru telefonu bezpośredniego, stanowiska, grupy respondentów. Podanie powyższych danych jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 
 2. W przypadku płatności on-line wymagane będą dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji, które będą przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu zrealizowania wybranej płatności. Dane te nie są przechowywane przez serwis.
 3. Przeprowadzenie badania wymaga wskazania przez Usługobiorcę grupy respondentów niezbędnej do przeprowadzenia badania. Informacje te będą wykorzystywane wyłączenie w celach analiz statystycznych. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia anonimowości respondentów uczestniczących w badaniu.

 4. Usługodawca zapewnia że wszystkie dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, realizacji usługi oraz dla celów marketingowych w sposób wskazany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wiąże się to bezpośrednio z zamówionymi usługami. Tym samym Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych wprowadzonych do Serwisu w trakcie rejestracji lub kontaktu poprzez strony serwisu.
 5. Podczas korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę automatycznie zbierane są dane dotyczące sesji: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (tzw. dane eksploatacyjne w ujęciu art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 6. Usługodawca jako administrator zobowiązuję się do dbania o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Usługobiorcę. Baza danych jest zabezpieczona przez dostępem osób nieupoważnionych. Dane mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionych do tego organów.
 7. Usługobiorca ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych po zalogowaniu się do serwisu na swoje konto. Adres e-mail nie może zostać zmieniony po dokonaniu pierwszego zakupu.
 8. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych Usługiobiorcy, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.
 9. Usługodawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca:
  1. Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Usługobiorcy, możliwe do odczytania przez Usługodawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies". Wyłączenie obsługi „cookies" jest możliwe w przeglądarce Usługobiorcy.
  2. Usługodawca przesyła Usługobiorcy e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

§ 6 Płatności i faktury VAT

 1. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przekazywania Usługobiorcy faktur oraz faktur proforma w formie elektronicznej w formacie PDF poprzez udostępnianie ich w sekcji „Historia faktur", do której Usługobiorca ma dostęp po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie barometrzaangazowania.com. W takiej samej formie udostępniane będą faktury korygujące oraz duplikaty faktur.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez wystawcę faktur informacji o wygenerowaniu faktury i udostępnieniu jej w sposób określony w pkt. 2 i oświadcza, że faktury te będą przyjmowane we wskazany w pkt. 2 sposób. Informacje o fakturach przesyłane będą na wskazany adres e-mail Usługobiorcy.
 4. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się do przechowywania faktur przesłanych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami § 6 - § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Cofnięcie akceptacji wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.
 6. Płatność za Usługę następuje w terminie 7 dni, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na fakturze proforma wystawianej Usługobiorcy, po dokonaniu płatności wystawiana jest faktura VAT.
 7. Płatność może być dokonana poprzez serwis Transferuj.pl lub przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze.
 8. Ceny wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (ceny netto).

§ 7 Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (nazwa firmy, NIP, adres siedziby, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres właściciela serwisu wpisując z adnotacją: „Reklamacja".
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 8 Gwarancja Jakości

 1. „Gwarancja Jakości" – w przypadku niezadowolenia z jakości usług (BZ.101 Barometr Zaangażowania – zakres podstawowy i/lub BZ.102 Barometr Zaangażowania – poszerzenie zakresu) Klient ma prawo uzyskać zwrot kosztów naszych usług.

 2. Zwrot kosztów wynosi 100% zapłaconej przez klienta kwoty za usługi wymienione w ust. 1. Zwrot kosztów zostanie zrealizowany w ciągu 21 dni od daty uzupełnienia formularza Gwarancji Jakości.

 3. Warunkiem zwrotu kosztów jest złożenie wniosku przez opiekuna badania (osoba zdefiniowana w procesie konfiguracji badania jako opiekun) do BENTEN Sp. z o.o. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz uzupełnienie formularza Gwarancji Jakości w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty udostępnienia raportu.

 4. Przez datę udostępnienia raportu rozumiana jest data wysłania raportu lub informacji o dostępności raportu w naszym serwisie (cokolwiek nastąpiło pierwsze).

 5. Operator serwisu Barometr Zaangażowania ponosi odpowiedzialność za wysłanie w formie wiadomości email ww. raportu lub informacji. Klient odpowiada za możliwość odbioru poniższych wiadomości.

 6. Brak możliwości odbioru przez Klienta raportu lub informacji wymienionych w ust. 3 nie ma wpływu na bieg terminu określonego w ust. 2.

 7. Ograniczenia korzystania z Gwarancji Jakości

  1. Z gwarancji jakości można skorzystać tylko jeden raz.

  2. Gwarancją jakości objęte są następujące usługi: BZ.101 Barometr Zaangażowania – zakres podstawowy lub BZ.102 Barometr Zaangażowania – poszerzenie zakresu. 

§ 9 Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2012 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Usługobiorcy poprzez jego umieszczenie na stronie http://barometrzaangazowania.com. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Rejestracja oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", które mogą zawierać informacje np. o promocjach, konkursach, nowych usługach świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Serwis Barometr Zaangażowania zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych usług z oferty.
 5. Wyłącznym właścicielem praw autorskich wszystkich materiałów ze strony http://barometrzaangazowania.com. jest firma BENTEN Sp. z o.o.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne, bezwezględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną.
 2. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.
 3. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.
 4. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
 5. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
 6. Piractwo komputerowe - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane.
 7. Sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
 8. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie,
 9. Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia,
 10. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.